AÇYEK, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Eğitim Kurulu (BOARD) Yönetmeliği

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Eğitim Kurulu Yönetmeliği 14 maddeden oluşur.

     › Genel İlkeler
     › Amaçlar
     › Kuruluşun Adresi
     › Kuruluş İşlemi ve Kurumun Sürekliliği
     › Eğitim Kurulunun Yapısı
     › Genel Kurul
     › Yönetim Kurulu
     › Denetleme Kurulu
     › Kurul Çalışmalarının Bütçe ve Finansmanı
     › AÇYEK Sertifikası İçin Sınavlar
     › Sertifikanın Verilmesi
     › Sertifikanın İptali
     › Adayların ve Serfikalı Kişilerin Dosyaları
     › Yeniden Belgelendirme (Re-Sertifikasyon) 

I. GENEL İLKELER

Madde 1: Tanım

 • Bu yönetmelikte AÇYEK : Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Eğitim Kurulu'nu; SSYB: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı; UDKK: Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nu; TTB: Türk Tabipler Birliği'ni; TTB-STE: Türk Tabipler Birliği  Sürekli Tıp Eğitimi'ni ifade etmektedir
 • AÇYEK Türkiye'de ağız, diş ve çene-yüz (oral ve maksillofasiyal) cerrahisi dalı eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.
 • Ana faaliyetleri: AÇYEK, Türkiye'de oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla, üç temel alanda faaliyet gösterir:
  • Dal eğitimi standartlarını belirlemek ve kusursuz oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel gereklilikleri tanımlamak; eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirip getirmediğini denetlemek (eğitim kurumlarının akreditasyonu)
  • Dal eğitimi sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla sınavlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları belgelendirmek (sertifikasyon).
  • Oral ve maksillofasiyal cerrahi alanında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
 • AÇYEK, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği'nin (AÇBİD) bir organıdır.
 • AÇBİD'in bir alt kuruluşudur. İşlemlerinde kendi yönergesi içerisinde kalmak kaydıyla bağımsız çalışır.

II. AMAÇLAR

Madde 2. AÇYEK'in amaçları:

2.1. Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi (Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi) alanında dal eğitiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak

2.2. Türkiye'de oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitimi veren kuruluşların standardizasyonunu sağlamak, yine bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek suretiyle yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik çalışmaları yapmak;

2.3. Belirli niteliklere sahip olan ve kurul tarafından yapılan sınavları geçen oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitimini tamamlamış adayların kurul adına sertifikasyonunu sağlamak;

2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde "Oral ve Maksillofasiyal Cerrah" unvanını, bu unvana sahip kişilerin profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek üzere çalışmalarda bulunmak;

2.5. AÇYEK sertifikasyonunun uluslararası düzeyde diğer sertifikasyon uygulamalarıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmalarını sürdürmektir.

2.6. AÇYEK'in amacı, oral ve maksillofasiyal cerrahların ve eğitim kurumlarının aktivitelerini kısıtlamak değildir. AÇYEK sertifikası ve akreditasyonu herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlilik derecesine veya oral ve maksillofasiyal cerrahi pratiği lisansına karşılık gelmez. Bu anlamda AÇYEK sertifikası ve akreditasyonu bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğindedir. Bu nedenle AÇYEK sınavlarına girerek sertifikasına sahip olmak veya akreditasyon için talepte bulunmak tamamen gönüllü bir çabadır.

III. KURULUŞUN ADRESİ

Madde 3. Genel Merkez AÇBİD Genel Merkezi'dir.

IV. KURULUŞ İŞLEMİ VE KURUMUN SÜREKLİLİĞİ

Madde 4. Kuruluş işlemleri ve kurumun sürekliliği

4.1. Genel Kurul: AÇYEK seçimleri ile ilgili ilk toplantı tercihen, bir AÇBİD yıllık kongresinde yapılır. Eğitim Kurulu Belgesine sahip kimse olmadığı için, bir sefere mahsus Doçent ve Profesörler, kurulun doğal üyesi sayılır ve seçici kurulu oluşturur. AÇYEK Yönetim Kurulu oluştuktan sonra, yine bir defaya mahsus olmak üzere bu ilk seçici kurulu AÇYEK Belgesi ile belgelendirir. Belge sahiplerinin tamamı, Genel Kurulu oluştururlar. Sonraki işlemler başlangıçtaki doğal üyeler ve sınavı geçerek belge almaya hak kazananlar tarafından oluşturulan Genel kurul tarafından sürdürülür. AÇYEK Genel Kurulu'na üye olmak için AÇBİD üyesi olma şartı aranır.

4.2 AÇYEK yönetim kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından belirlenecek 9 üyeden ve AÇBİD Başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinden oluşur. Bu üyelerden Üniversiteleri temsil eden 6 asil ve 6 yedek kişi Genel Kurul'un oylarıyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek kişi ise Genel Kurul üyeleri arasından AÇBİD Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü yapılır. Yönetim kuruluna seçilebilmek için anabilim dalı doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 10 yılını doldurmuş ve aktif eğitici olma koşulu aranır. AÇYEK başkanının görev süresi dolmuş ve yönetim kurulundan ayrılmak zorunda ise bir sonraki yönetim kuruluna eski başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır ve sadece görüş bildirme hakkına sahiptir.

4.3. Denetleme kurulu Genel Kurul üyeleri arasından seçimle belirlenen 3 kişiden oluşur. Denetleme kuruluna seçilebilmek için anabilim dalı eğitimini tamamladıktan sonra en az 10 yılını doldurmuş olma koşulu aranır.

4.4. Yönetim kurulundan boşalacak üye sayıları ve kurumları AÇYEK tarafından genel kurul üyelerine boşalma tarihinden en az 45 gün önce duyurulur ve adaylık başvuru süresi seçimlere 7 gün kala sonlanır. Seçimler genel kurulda yapılana kadar, süresi dolan üyeler üyeliklerine devam ederler. Adayların başvurularını, belirtilen süre içinde yazılı olarak AÇBİD sekreterliğine yapmaları gerekir. Seçimlerde adayların seçim mahallinde bulunması şarttır.

Yapılacak oylamada eşitlik halinde kura çekilir.

4.5. AÇYEK kurulduktan sonra, işleyişinde bağımsız olmakla birlikte, üyelerin seçimi, kurulun işleyişi veya toplantılarının sürekliliği ile ilgili bir sorun çıktığı ve kurul bu sorunu kendi imkânlarıyla çözemediği takdirde AÇBİD'in hakemliğine başvurur. Bu madde çerçevesinde AÇBİD, AÇYEK'in çalışmalarını destekleyerek uyum içinde hareket etmesini sağlar.

4.6. AÇYEK kurulduktan sonra, tabi olduğu kuruluş kurallarını ihtiyaçlara ve yeni koşullara göre değiştirmek gerekirse, değişiklik gereken maddeleri genel kurulunda oylanmak üzere sunar; genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile değişiklikler kabul edilir. Değişiklikler AÇBİD Yönetim Kurulunun onayıyla gerçekleşir.

4.7. Kuruluş sonrasındaki toplantıların düzenlenmesi, kuruluş kurallarına uyma kaydıyla karar alma, yürütme ve yeni seçimleriyle ilgili tüm organizasyonlar AÇYEK'in yetki ve sorumluluğundadır. Ancak AÇYEK çalışmaları ile ilgili tüm bilgileri düzenli biçimde AÇBİD'e bildirmekle yükümlüdür.


V. EĞİTİM KURULUNUN YAPISI

Madde 5. Eğitim Kurulu Yapısı

5.1. AÇYEK, (1) Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu (3) Denetleme Kurulu olmak üzere üç ana organdan oluşur.

5.2. AÇYEK, Madde 1.2'de tanımlanan amaçlar doğrultusunda çalışma grupları oluşturur. Bu grupların üyeleri Genel kurul üyeleri arasından belirlenir. Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri bu çalışma gruplarında görev alabilirler

5.2.1 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Eğitimi Standartlarının Belirlenmesi ve Denetlenmesi Grubu: Çağdaş oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel altyapı gereklerini ülke gerçeklerini gözetmek koşuluya belirlemek; ağız diş çene hastalıkları ve cerrahisi anabilim dalı eğitimi çekirdek müfredatının tanımlanması için çalışmak; kurumların bu gereklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve AÇBİD şemsiyesi altında organizasyonlar yapmak; gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının akreditasyonu için çalışmak; bu grubun faaliyet alanı içindedir.

5.2.2 Dal eğitimi sonrası eğitim standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili çalışma grubu (Sınav Eğitim Heyeti ): Sürekli eğitim faaliyetlerini teşvik etmek; bu etkinliklerin niteliklerinin arttırılması yönünde girişimlerde bulunmak; üyelerin etkinliklere katılımını teşvik etmek ve denetlemek; eğitim düzeyinin belirlenmesi amacıyla sınavlar düzenlemek (board sınavı); bu sınavı organize edecek komisyonlar oluşturmak, bu grubun faaliyet alanları arasındadır.

5.2.3 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi alanında eğitim kurumlarındaki yükseltmelerde aranacak şartların belirlenmesi ile ilgili çalışma grubu: Yardımcı doçent, doçent ve profesör adaylarında aranacak asgari şartları tanımlamak; eğitim hastanelerinde gözetilecek özellikleri tespit etmek amacıyla çalışmak bu grubun temel faaliyet alanıdır.

5.2.4 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Araştırma ve Mezuniyet sonrası Eğitim Heyeti: Bilimsel araştırmaların desteklenmesi, oral ve maksillofasiyal cerrahide TEMEL ve KLİNİK bilimleri içeren yaz kursu düzenlenmesi ve uzaktan öğrenme (E-Learning) konularında çalışır. Çalışmalarını AÇYEK kurulunun diğer alt komisyonları ve yönetim kurulu ile koordinasyon içerisinde ve iç yönergeleriyle yürütür

5.3 Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni zorunluluklar doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla, AÇYEK temel amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalışma alanları ve yeni alt kurullar oluşturabilir.

VI. GENEL KURUL

Madde 6. Genel kurul

6.1 Genel Kurul AÇYEK Belgesine sahip oral ve maksillofasiyal cerrahi anabilim dalı eğitimini tamamlamış olanlardan oluşur.

6.2. Genel Kurul 2 yılda bir Ulusal Kongrenin yapıldığı yer ve zamanda yapılır.

6.3 AÇYEK Genel Kurulunun görevleri: AÇYEK'in kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek, AÇYEK'in faaliyetlerinin arzu edilen doğrultuda gidip gitmediğini genel olarak kontrolünü yapmak, AÇYEK işleyişiyle ilgili olarak yetkileri çerçevesinde temel kararları almak, diğer AÇYEK alt kurullarının çalışma raporlarını ve önerilerini değerlendirmek, AÇYEK'in sürekliliğini sağlamak için kendi bünyesindeki ve alt kurullardaki üyelerin seçimlerini düzenlemektir.

VII. YÖNETİM KURULU

Madde 7. Yönetim Kurulu:

7.1. AÇYEK Yönetim Kurulu, seçim esasları madde 4.2'de belirtilmiş esaslara göre belirlenmiş 10 üyeden oluşur.

7.1.1. Yönetim Kurulu, her olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında 2 yılda bir yeniden seçimle oluşturulur.

7.1.2. Yönetim Kurulu oluşunca, aynı toplantıda yönetim kurulu içi oylamayla, AÇYEK başkan, genel sekreter ve mali işlerden sorumlu üye seçilir. AÇBİD başkanı aynı zamanda AÇYEK başkanı olamaz.

7.2. AÇYEK Yönetim Kurulunun ana görevi, AÇYEK genel kurulunca alınan kararların ve AÇYEK'in temel işlevlerinin icrasını sağlamaktır.

7.2.1. Alt çalışma gruplarının üyelerini belirler. Bu grupların çalışmalarını açar. Sonuçları bir rapor halinde AÇBİD Yönetim kurulu'na sunar. Uygulamaların takipçisi olur.

7.2.2. Gerekli yasal ve idari koşulların sağlandığı bir ortamda, daha önce gözden geçirilmiş eğitim programlarındaki gelişmeleri ve değişiklikleri takip eder, bu kurumlarla yazışır.

7.2.3. Yönetim kurulu, AÇYEK'in yönergesini ve yıllık çalışma raporlarını, eğitim programı yöneticilerine ve ilişkili resmi makamların ana merkezlerine ücretsiz olarak dağıtır; ayrıca isteyen kişilere basılı yayınlarını ücreti karşılığında AÇBİD adına satışını sağlar. Bu yönetmeliğe ek olarak, çalışma raporları, AÇYEK sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, AÇYEK sertifikasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav tarih ve ücretleri, sınav ve eğitim komisyonunun hazırladığı standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmeler dağıtıma sunulabilir.

7.3. AÇYEK Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez toplanır. Toplantının yapılabilmesi için en az başkan veya genel sekretere ek olarak 5 yönetim kurulu üyesinin daha bulunması gereklidir.

7.3.1. Toplantılara mazeretsiz üç kez üst üste devamsızlık gösteren üyenin yerine, seçildikleri grubun yedekleri sırayla girer.

7.4.Yönetim Kurulunun Yenilenmesi

Her seçimde seçilmiş üyelerin 1/2'si ( bir dönem 4, sonraki dönem 5 olmak üzere) yedekleriyle birlikte yenilenir. Yenilenecek üyeler kura ile belirlenir. Her bir kurumdan bir üyenin bir sonraki dönemde göreve devamı sağlanır. Bir üye birbirini takip eden 2 dönemden fazla AÇYEK yönetim kurulunda görev alamaz.

VIII. DENETLEME KURULU

Madde 8. Denetleme Kurulu:

8.1.Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen madde 4.3'de belirtilen esaslara göre 3 üyeden oluşur; her genel kurulda yeniden seçim yapılır.

8.2.Denetleme Kurulunun görevi; uygulanan faaliyetlerin AÇYEK yönergelerine uygun olup olmadığını kontrol etmek ve gözlemlerini bir rapor ile Genel Kurula sunmaktır.

8.3. Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

IX. KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI

Madde 9. Bütçe ve Finansman

9.1. AÇYEK'in çalışmalarının finansmanı AÇBİD tarafından yapılır.

9.2 AÇYEK 'in çalışmaları düzenli bir şekilde işlemeye başladıktan sonra, sınav ve sertifikasyon vb işlemleri için ilişkide bulunduğu kişilerden, AÇBİD adına ve bu derneğin makbuzlarını kullanarak, miktarları 6 ayda bir kurul tarafından belirlenmek üzere masrafları karşılığında para alınır; bu gelirlerin tamamı AÇBİD'e aittir. Aday sınava girmemeye karar verdiği takdirde bu sınavla ilgili yaptığı ödemeler iade edilmez.

9.2.1. AÇYEK sertifikalı kişiler, profesyonel İŞ yaşantılarını sürdürdükleri sürece, AÇBİD derneğinde aktif üye olmak ve dernek üye aidatlarını düzenli olarak ödemek zorundadırlar.

X. AÇYEK SERTİFİKASI İÇİN SINAVLAR

Madde 10. AÇYEK sertifikası

10.1. AÇYEK sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

10.2. Dal eğitimini tamamlamış olduğuna dair belgeye sahip ve AÇBİD üyesi olanlar açılacak sınavlara girmeye hak kazanırlar.

10.3. Çalışma alanının sınırlanması

Tedavide kalitenin korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi için aday kişi çalışma sahasını oral ve maksillofasiyal cerrahi ile sınırlamak zorundadır

10.3.Sınav dili Türkçe'dir.

10.4. AÇYEK sınavına girebilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diş hekimliği fakültelerinden veya denkliği kabul edilmiş yabancı fakültelerden mezun olmak
Oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitimini tamamlamış olmak ve ilaveten;
Dal eğitimini tamamladıktan sonra en az 12 ay oral ve maksillofasiyal cerrahi pratiğine devam etmiş olmak VEYA
Program yöneticisi tarafından onaylanmış en az 12 aylık bir klinik çalışması bulunmak VEYA
Bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, klinik şefi veya başhekim tarafından onaylanmış olmak üzere, son 2 yıl içerisinde kesintisiz 12 ay süresince kabul görmüş bir oral ve maksillofasiyal cerrahi eğitim merkezinde tam zamanlı klinik üyesi olarak çalışmış olma şartı aranır.

10.5. Oral ve maksillofasiyal cerrahi alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin AÇYEK'in genel kurallarından, sınavlardan ve yapılan son değişikliklerden haberdar olması kendi sorumluluğundadır. Bu konularda bilgi isteyen herkese AÇYEK tarafından basılı kitapçıklar ücret karşılığında sağlanır.

10.6. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmazlar.

10.7. Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar, AÇYEK Sınav ve Eğitim komisyonu tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliğinin AÇYEK yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

XI. SERTİFİKANIN VERİLMESİ

Madde 11. AÇYEK Sertifikası verilmesi

11.1 AÇBİD yönetim kurulunun bu yönergeyi kabul ettiği tarihte madde 4.1 de belirtilen koşullara sahip kişilere talebi üzerine sınav yapılmaksızın bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

11.2. Sınavlarda başarılı olan kişiler AÇYEK sertifikasını almaya hak kazanırlar.

11.3. Amerikan veya Avrupa oral ve maksillofasiyal cerrahi "board" sertifikasını almış kişilere AÇYEK sertifikası sınavsız olarak verilir. Adayın AÇYEK sertifikası alabilmesi için yazılı talepte bulunması yeterlidir.

XII. SERTİFİKANIN İPTALİ

Madde 12. AÇYEK Sertifikasının iptali

12.1. AÇYEK Yönetim Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertifikayı iptal etme yetkisine sahiptir.

12.1.1.Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması,

12.1.2. Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurumlar tarafından, herhangi bir sebepten dolayı hekimlik yetkilerinin kişinin elinden alınması,

12.1.3 Tıbbi veya sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,

12.1.4. AÇYEK sertifikasının hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı amaçlarla kullanılması.

12.2. Yukarıda tanımlanan durumlarda AÇYEK Yönetim Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra, AÇYEK sertifikalı hekimi savunmada bulunmak üzere davet eder. Sertifikanın iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında AÇYEK Yönetim Kurulu tümüyle bağımsızdır. AÇYEK, iptal sonrası sertifikanın AÇYEK'e geri verilmesini sağlar.

XIII. ADAYLARIN VE SERTİFİKALI KİŞİLERİN DOSYALARI

Madde 13. Eski ve yeni adayların ve AÇYEK sertifikalı kişilerin dosyaları gizli tutulur ve AÇYEK Yönetim Kurul Üyeleri dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer AÇBİD'dir.

XIV. YENİDEN BELGELENDİRME (RE-SERTİFİKASYON)

Madde 14. AÇYEK sertifikasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için değerlendirilirler. Değerlendirmede Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) Kredilendirme Yönergesi esas olarak alınır, ayrıca AÇYEK sınav ve eğitim komisyonunca belirlenen ve AÇYEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak uygulanır.