Derneğimizin düzenlemiş olduğu Asistan Okulu Eğitim Programları serisinin 6’ıncısı 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. İsim, İsim, İsim, İsim, isim ve Dr. Zuhal Küçükyavuz Göktürk’ün eğitici olarak destek sağladığı eğitim etkinliği 30 genç meslektaşımızın katılımıyla başarılı bir şekilde sonlandırıldı. Eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi

 

ASİSTAN OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında ülkemizdeki diş hekimliği fakültelerinde eğitim görmekte olan uzmanlık/doktora asistanlarının sürekli eğitim yoluyla teorik ve pratik bilgilerinin en üst düzeyde güncellenmesinin, bilimsel araştırma projelerinin ve akademik gelişmelerinin desteklenmesinin sağlanmasıdır.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik; Ağız Yüz Çene Cerrahisi Birliği Derneği bünyesinde düzenlenen asistan okulunun tanımlanması, düzenleme kurulları, bilimsel program ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 –

AÇBİD: Ağız Yüz Çene Cerrahisi Birliği Derneği’ni

Yönetim Kurulu: Ağız Yüz Çene Cerrahisi Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nu

Düzenleme Kurulu: Asistan Okulu Düzenleme Kurulu’nu

İfade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları

Kurulların Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 4 –

 1. AÇBİD Yönetim Kurulu’nda bilimsel etkinliklerden sorumlu olan yönetim kurulu üyesi AÇBİD Asistan Okulu’nun birinci derece sorumlusudur.
 2. AÇBİD Asistan Okulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir kurul tarafından düzenlenir ve yönetilir.
 3. Düzenleme Kurulu tüm etkinliklerde AÇBİD Yönetim Kurulu’nda alınan kararlara bağlı olarak hareket eder.
 4. Düzenleme Kurulu 9 üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulu’nun isteğiyle üyeler bir dönem daha görev alabilirler.
 5. Asistan Okulu Düzenleme Kurulu’nda boşalan üyelik için AÇBİD Yönetim Kurulu resmi yayın organı, resmi web sitesi ve haberleşme listesi üzerinden duyuru yapar. Görev almak isteyen üyeler, resmi ve yazılı olarak AÇBİD Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunur. Yönetim Kurulu, başvurular arasında seçim yaparak yeni üyeyi belirler. İstifa ve benzeri nedenler ile boşalan üyelikler için de Yönetim Kurulu aynı kurallar çerçevesinde üye seçimi yapar.
 6. Asistan Okulu eğitimi İlkbahar ve Güz dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Eğitim döneminin başlama ve bitiş̧ tarihleri AÇBİD Asistan Okulu Başkanı tarafından ilan edilir.
 7. Müfredat düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve okulun hedefi doğrultusunda yeterli sayıda teorik ders ve pratik uygulamaları içerir. 

 8. 
AÇBİD Asistan Okulu bütçesinden Yönetim Kurulu sorumlu ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, AÇBİD adına okul gelirlerini toplar ve giderlerini dernek bütçesinden karşılar.
 9. Planlanan bütçenin yetersiz olması durumunda Yönetim Kurulu’nun onayıyla ek bütçe oluşturulabilir.
 10. Okulda eğitim görecek asistanların seçiminde son 5 yıl içinde açılmış olan fakültelerde uzmanlık/doktora eğitimine devam eden ve gerekli koşulları sağlayan asistanlara öncelik tanınır.  
 11. Asistan Okulu Düzenleme Kurulu’nun görevleri:
  1. Her yıl okul tarihini ve katılacak asistan sayısını belirlemek ve 4 ay öncesinden AÇBİD resmi yayın organı, resmi web sitesi ve haberleşme listesi üzerinden duyurmak.
  2. Başvuru yapan asistanlardan koşullara uygun olanları katılım sayısına göre seçmek.
 • Okul müfredatını yıllık olarak oluşturmak.
 1. Multidisipliner eğitim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla diğer diş hekimliği ve tıp disiplinleri ile iletişim kurmak.
 2. Eğitmen olarak görev alacak isimleri belirlemek, iletişim kurmak.
 3. Okulun gerçekleştirileceği yeri seçmek ve uygunluğunu denetlemek.
 • Türkiye’de aktif olarak uzmanlık eğitimine devam eden ağız diş ve çene cerrahisi asistanlarının listesini güncel olarak tutmak.
 • Asistan Okulu’nun her yıl ne zaman ve nerede yapılacağını, katılımcı sayısını ve maliyet analizini AÇBİD Yönetim Kurulu’na sunmak.
 1. Gerektiğinde profesyonel organizasyon firması ile çalışarak sekreterlik hizmeti almak.
 2. Eğitim programını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 3. Eğitim programında yer alan derslerin amaç ve hedeflerini çıkarmak.
 • Bu amaç ve hedeflere uygun ders verebilecek eğitmenleri saptamak ve davet etmek.
 • Eğitim süresince uzmanlık asistanlarının kaynaşmalarını sağlayacak sosyal programları düzenlemek.
 • Eğitim sırasında bizzat eğitim yerinde bulunmak.
 1. Gerekli hallerde eğitmen olarak görev alıp ders vermek.
 • Eğiticilerin sunumlarına ilişkin raporlar çerçevesinde eğitmenlere geri bildirimde bulunmak.
 • Okulun eğitim programına katılan uzmanlık asistanlarına program öncesinde ve program sonrasında bilgi düzeyini ölçen testler uygulayarak okulun etkinliğini değerlendirmek.
 • Eğitim programı sonunda uzmanlık asistanlarından sözlü geri bildirim ve anket yoluyla değerlendirme almak ve bu verilerin ışığında eğitim programı, sosyal program veya fiziki şartlarda gerekli iyileştirmeleri yapmak.
 • Her programın sonunda Yönetim Kurulu’na ayrıntılı rapor vermek.
 1. Eğitim sırasında bilimsellik, iletişim, eğitmenlik vb konularda gelecek vadeden uzmanlık asistanlarını saptamak ve Yönetim Kurulu’na bildirmek.
 1. Eğitmenlerde aranacak koşullar

Okulda görev alacak eğiticiler düzenleme kurulu tarafından belirli kriterler dayanak alınarak belirlenir. Aşağıdaki koşulları her eğiticinin sağlaması beklenir.

 1. En az 5 yıl üniversitede öğretim üyesi (profesör, doçent) olarak çalışmış veya çalışıyor olmak. 


 

 1. Vereceği ders ile ilgili sunum planı, öğrenme kazanımları, veriliş şekli, amacı, içeriği ve önerilen kaynakları eğitim tarihinden 1 ay önce vermeyi taahhüt etmek.
 • Anlatılacak ders ile ilgili en az 5 adet klasik soru hazırlamış olmak.
 1. Okulda eğitim alacak asistanların belirlenme koşulları
  1. Devlet veya vakıf üniversitesinde bulunan diş hekimliği fakültelerinin birinde Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık/doktora eğitimlerinin 2. – 4. yılları arasında olmak.
  2. Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile görevlendirilmiş olmak.
 • Okula tam katılımı taahhüt etmek.
 1. Asistan okulunun benzer konu başlığıyla daha önce düzenlediği eğitime katılmamış olmak.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 5 -

Bu yönerge AÇBİD Yönetim Kurulu onayıyla 12/05/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 –

Bu yönergeyi AÇBİD Yönetim Kurulu yürütür.

  

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği'nin 16-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Antalya'da  gerçekleştirilen  1.Uluslararası Kongresi'nin 3.gününde Asistan Birliği oluşumuna yönelik ilk toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Prof. Dr. Selçuk Basa ve Prof. Dr. Sina Uçkan başkanlığında açıldı. AÇBİD yönetim kurulunun asistanların eğitim sistemi ile ilgili sıkıntıların farkında olduklarını, bu konuya çok önem verdiklerini, çözüm olacak projelerini hayata geçireceklerini belirttikleri açılış konuşması sonrası, toplantı başkanı ve sekreterinin seçilmesiyle diğer gündem maddelerine geçildi. Sekiz farklı fakülteden asistanların katılımıyla gerçekleştirilen  toplantıda ilk olarak oybirliğiyle AÇBİD bünyesinde bir asistan birliği'nin kurulmasına karar verildi. Bu birliğin amacı asistanların tanışıp kaynaşmalarını, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmalarını sağlamak, asistanların eğitim sistemi ile ilgili sorunların tartışılması amacı ile çeşitli faaliyetlerde bulunmak, bağlı bulunduğu Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneğinin faaliyetlerine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Ağız Çene Yüz Cerrahisi asistanlarını temsil etmek, uluslar arası asistan birliği oluşumunu başlatmak olarak belirtildi. Toplantıda temsil edilen her fakülteden birer üye seçilerek tüzük çalışmalarını gerçekleştirecek olan kurucular kurulu oluşturuldu.

Kurucular kurulu üyeleri;

 •     Taylan Akça (Başkent Üniversitesi)
 •     Fatih Cabbar (Yeditepe Üniversitesi)
 •     Bora Özan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 •     Caner Şahin (Marmara Üniversitesi)
 •     Birkan Özkan (Selçuk Üniversitesi)
 •     Duygu Ofluoğlu (İstanbul Üniversitesi)
 •     Hakan Ocak (Erciyes Üniversitesi)
 •     Utku Dede (Ankara Üniversitesi)
 •     Naida Hadziabdic (Bosna Hersek)

olarak seçildi. Kurucular kurulu tarihi sonradan belirlenecek olan 1.Asistan Birliği Genel Kurul toplantısına kadar çalışmalarını sürdürecek

 


 

Asistanlar Birliği

11 Şubat 2018 tarihinde Prof.Dr. Timuçin BAYKUL başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilen AÇBİD Yönetim Kurulu Toplantısında, Asistan Birliği oluşumunun faaliyetlerine yeniden hız vermesi oybirliği ile kabul edilmiştir. İlk etapta farklı diş hekimliği fakültelerinden aşağıdaki üyelerin seçilmesine ve Mayıs 2018’de IAOMS ile ortaklaşa düzenlenecek olan 12. AÇBİD Uluslararası Kongresi’nde Asistan Birliği Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Asistan Birliği Kurul Üyeleri

Dilara KAZAN(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Elif Esra ÖZMEN (Selçuk Üniversitesi)
Berkan ALTAY (Kırıkkale Üniversitesi)
Taha PERGEL(Erciyes Üniversitesi)
Eren MERAL(Hacettepe Üniversitesi)
Duygu TURNA(Çukurova Üniversitesi)
Serhat CAN(Marmara Üniversitesi)
Deniz AKAN (Kocaeli Üniversitesi)
Aynur TÜNEL(Katip Çelebi Üniversitesi)

Konu ile ilgili gelişmeler ileriki günlerde Web sayfamızda yayımlanacaktır.